Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van NVO en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. NVO heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. NVO staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. NVO aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. NVO wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

NVO garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. NVO, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de NVO internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van NVO. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NVO, de inhoud van de internetsite van NVO over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van NVO en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

NPV Oosterschelde